Acció Sindical

L’eina de la CNT és la secció sindical. Aquesta és la base de la representació de la nostra Confederació a les empreses. Dit d’una altra manera: la secció és el sindicat dins de l’àmbit de les empreses.

El nostre model sindical rebutja l’anomenada “representació unitària” basada en comitès d’empresa. Aquest model va sorgir arrel dels Pactes de la Moncloa de 1977-78, quan les organitzacions polítiques i sindicals d’esquerres van pactar amb el govern espanyol sotmetre la lluita obrera a la “governabilitat” del país. D’aquesta manera contribuien a aturar les assemblees de treballadors presents a nombroses empreses.

Les seccions sindicals són una fórmula jurídica acceptada a la Llei Orgànica de Llibertat Sindical de 1985. L’article 8è explica que totes les treballadores i treballadors tenen dret a formar part d’una secció sindical. L’article 10è indica que malgrat no formar part dels sindicats més representatius, les seccions també tenen els mateixos drets que els comitès: accès a la mateixa informació que el comitè, accès al tauler d’anuncis, assisitir a les reunions de seguretat e higiène del comitè d’empresa amb veu però sense vot, i en definitiva participar en la negociació col·lectiva. En concret l’article diu que:

3. Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comité de empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente para los miembros de los comités de empresa o de los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones públicas, así como los siguientes derechos a salvo de lo que se pudiera establecer por convenio colectivo:
1.º Tener acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga a disposición del comité de empresa, estando obligados los delegados sindicales a guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que legalmente proceda.
2.º Asistir a las reuniones de los comités de empresa y de los órganos internos de la empresa en materia de seguridad e higiene o de los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones públicas, con voz pero sin voto.
3.º Ser oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados a su sindicato en particular, y especialmente en los despidos y sanciones de estos últimos.

La secció té un delegat sindical, que és revocable en qualsevol moment per l’assemblea de treballadors. Això no passa als comitès d’empresa i sovint els treballadors no poden fer res davant representants que no estan complint amb el seu mandat. Hi tenen garantit 4 anys. També ens trobem casos on la informació no flueix en cap dels dos sentits: els delegats poden no tenir voluntat de fer-ho, i la plantilla té la tendència a desentendre’s de la negociació col·lectiva pensant que els delegats ens ho faran tot.

El sindicalisme basat en les seccions se centra en la participació de tothom. També en l’acció directa, ja que no depèn d’un comitè per participar a la negociació col·lectiva. I per suposat tenen un blindatge per llei, que és la pròpia acció sindical (afortunadament considerada com un dret fonamental).

Nosaltres creiem en l’acció directa i l’assemblea com a mitjà per prendre les decisions col·lectives. Tothom hi participa.