Com funcionem?

La CNT és una organització que no té caps, ni líders, tampoc cap comitè executiu que digui als sindicats o seccions què han de fer a les empreses. Al contrari, són les seccions o sindicats els que diuen als Comitès com han d’actuar.

La CNT està formada per sindicats que tenen entre si un pacte federatiu, és a dir, mantenint la seva llibertat d’acció dins del respecte als acords que nosaltres mateixos ens hem donat.

EL SINDICAT D’OFICIS VARIS: El formen com a mínim 15 treballadors/es d’una mateixa localitat. Les decisions es prenen assembleàriament.

LA FEDERACIÓ LOCAL: Uneix a tots els sindicats d’un mateix municipi. Es coordinen mitjançant una Junta Local, que té les mateixes característiques  i atribucions que la junta d’un sindicat. La Junta de la Federació local es tria mitjançant un Ple Local de Sindicats, en el que els diferents Sindicats de Ram o Oficis Varis envien delegacions amb els acords de les seves respectives assemblees.

LA CONFEDERACIÓ REGIONAL: Els sindicats d’una regió conformen la confederació regional, i les diferents regionals, formen la confederació. La federació regional no sempre segueix l’esquema de les comunitats autònomes, per exemple la regional de Catalunya i Balears, la regional nord, la regional centre, o la d’Astúries-Lleó. Els sindicats de CNT decideixen com federar-se.

LA SECCIÓ SINDICAL: És la forma d’organització dels afiliats/des a la CNT en un mateix lloc de treball. La Secció es reunirà periòdicament i tindrà si més no un representant o delegat fix de cara a l’empresa, el qual es renovarà periòdicament segons acordin els afiliats/des del sindicat a l’empresa. Per a constituir una Secció Sindical n’hi ha prou que hi hagi dos afiliats/des, encara que cal tenir en compte les necessitats de cada empresa i la seva magnitud.

EL SINDICAT DE RAM: El formen com a mínim 50 treballadors/es d’un mateix ram en una mateixa localitat.

LA FEDERACIÓ DE RAM: La formen almenys dos sindicats de ram. Es tracta d’un organisme tècnic, de gestió i coordinació, que no pot prendre acords orgànics.

LA FEDERACIÓ D’INDÚSTRIA: Les federacions d’indústria es coordinen segons els seu ram. La totalitat de sindicats de la CNT d’un ram de la producció, formen la Federació Confederal d’Indústria o la Federació Regional d’Indústria. Es tracta d’òrgans tècnics, de gestió i coordinació, poden estar presents a les reunions confederals i regionals amb veu però sense vot.

Qui forma part de la Junta d’un sindicat?

Dins del sindicat tots els afiliats/des tenen la mateixa capacitat de decisió i el vot de cada un val el mateix.

Tant del Secretari General com de l’afiliat/da que s’acabi d’incorporar.

Per les gestions del sindicat, les relacions amb la federació regional i confederal, així com per a la representació externa de l’organització es tria una junta del sindicat, composta per un secretari/a general, i  un secretari/a d’organització, tresoreria, acció sindical, acció social, jurídica i pro-presos i patrimoni. El nombre de secretaries pot variar segons les necessitats del sindicat, poden solapar-se dos o més secretaries si es creu oportú. En secretaries on el volum de feina és més gran, com la secretaria d’acció sindical, es poden crear grups de treball.

El seu càrrec està sempre a disposició d’aquells que el van nomenar, que poden destituir en qualsevol moment si així ho acorda per unanimitat o majoria l’assemblea del sindicat.

La junta no té vot, les propostes d’un membre de la junta les ha de fer com afiliat/da, no com a junta o com a membre d’aquesta.

Com s’exerceix la representació d’un sindicat local en una reunió (ple/plenària) regional?

Segons un ordre del dia previst amb antelació, els sindicats prenen els seus acords en assemblea.

En aquesta mateixa assemblea trien a un o diversos afiliats que són els que assisteixen a la reunió regional, i que no tenen perquè ser els que ocupin els càrrecs abans esmentats.

Els delegats/des elegits estan obligats a traslladar exactament els acords del seu sindicat local, i donar després comptes a aquest de la seva actuació, que valora segons les actes de la reunió, si la representació exercida ha estat d’acord amb allò decidit prèviament en assemblea. L’assemblea també pot decidir no portar cap acord i deixar-lo a criteri del delegat, aquest haurà d’informar  després a l’assemblea local sobre  la posició presa.

De la mateixa manera es realitzen reunions locals, que passen a regionals i on es porten els acords  per anar de nivell confederal.

Comitès o Sindicats

A la patronal li han interessat i li interessen els comitès d’empresa perquè són organismes febles, que no poden sortir de l’empresa, que si no pertanyen a un mateix sindicat ja neixen dividits, i que estableixen una clara discriminació amb la resta de treballadors/es (no poden ser acomiadats, secret en cas d’informació confidencial, hores sindicals, etc.) tot això fa que siguin organismes més al servei de l’empresa que dels treballadors. Les empreses prefereixen pactar acomiadaments, baixades de salaris i pèrdua de drets laborals amb comitès que es deuen a les eleccions, que tractar directament amb un sindicat independent econòmicament i políticament. Un sindicat que no pacta acomiadaments ni baixades de salaris. Després de més de 40 anys de sindicalisme representatiu els resultats han sigut nefastos pels treballadors/es: professionals del sindicalisme que acaben decidint per tu, alliberats sindicals, privilegis dels membres dels comitès respecte la resta dels treballadors/es (hores sindicals, no poden ser acomiadats, pactes a l’esquena de la  resta dels treballadors/es), corrupció sindical, enriquiment mitjançant ERO’S,etc.  Per això la tàctica patronal ha estat comitès contra sindicats, i la nostra ha de ser sindicats obrers conseqüents i la desaparició dels comitès d’empresa.