Taula de reivindicacions de la secció sindical en Bo de Debó

Posem a la vostra disposició la Taula Reivindicativa presentada a l’empresa. Vista l’actitud de Bo de Debò, és probable que la campanya pel seu compliment comenci en breu. Estigueu atentes per donar-nos un cop de mà…

Taula reivindicativa a negociar

Entenem que les presents reivindicacions que plantegem no només són perfectament assumibles per l’empresa, sinó que contribuirien a crear un clima de treball saludable i dinàmic, amb el qual l’empresa sortiria beneficiada. Volem deixar clar que amb la present taula reivindicativa no renunciem a qualsevol dret o condició no reflectida en la mateixa que ens correspongui legalment. Aclarir també que aquesta taula no està tancada i que està sotmesa als canvis que siguin necessaris per millorar les condicions laborals.

Reivindicacions sobre la Secció Sindical de CNT

1. Readmissió companya acomiadada. Com a primera reivindicació plantegem la readmissió de la companya Bernadette Soto, acomiadada pocs dies abans de la comunicació de la secció, per agafar una baixa mèdica i ser membre de la secció sindical de CNT. Entenem que l’acomiadament va ser una envalentonada per part de l’empresa, fàcilment subsanable, que no implicarà problemes de reajustament de la plantilla, doncs la mateixa està en constant creixement.
2. Trasllat del tauló sindical al menjador, per facilitar l’accés de la plantilla, sobretot de la majoria de dones.
3. Audiència de les representacions sindicals (seccions sindicals) i unitàries (comitè d’empresa) davant els plans de millora de l’empresa, canvis en els processos productius, contractacions i acomiadaments
4. No impedir l’accés de la representació sindical a les reunions del Comitè d’empresa, ni a les de la Comissió de Seguretat i Salut, tenint veu i però sense vot.
5. Establiment de les mesures d’igualtat de gènere conforme a l’establert en l’article 45 de la LOI.

Reivindicacions sobre el Conveni Col·lectiu

1. Període de prova: rebaixar a 15 dies per a personal no especialitzat i 30 dies per a la resta. No es contractarà personal amb el període de prova d’un any. Entenem que excepte en casos excepcionals, pot avaluar-se l’evolució de la treballadora o treballador en un temps relativament curt, al igual que les noves incorporacions poden comprovar si el treball s’ajusta a les seves necessitats en aquest temps.
2. Recollida del plus voluntari com a salari base, sobre la base d’una mitjana realitzada sobre la plantilla. Cessament de la realització d’hores extra, excepte les legalment jutificadas. La resta, que es cobreixin amb noves incorporacions.
3. Les baixes per malaltia comuna i els accidents o malalties laborals es cobriran amb el 100% del salari base i complements.
4. Calendari laboral anual, presentat l’últim trimestre de l’any. Es recolliran els horaris, festius, vacances, etc. Es busca tractar de negociar el calendari i horaris amb la plantilla, amb l’objectiu que la conciliació de la vida laboral i personal/familiar sigui una realitat. No sobrepassarà la jornada màxima establerta en conveni i es respectarà l’article 30 de prolongació de la jornada. Per ajustar la sortida de feina es contractarà personal i no es buscarà alterar els ritmes de treball.
5. Incorporar a l’article 14 (permisos i llicències retribuïts) les proves i visites mèdiques que siguin necessàries, a més de casos d’emergència familiar. També s’afegiran a aquest article l’acompanyament de persones al càrrec en les seves visites mèdiques o similars.
6. Respecte a l’article 18 del conveni, perquè la secció sindical accedeixi als comptes.
7. Turnicitat i nocturnitat: tenir en compte a la plantilla a l’hora d’organitzar els torns, pensant en la salut física i psicosocial de la plantilla. Compensació en salari i descansos. Pagament de les hores de nocturnitat a partir de les 22:00 fins a les 6:00 tal com s’estableix en l’Estatut dels Treballadors.

Instal·lacions i vestuari

1. La roba de treball consistirà en dues peces de cada tipus cada sis mesos. Incloent calçat, roba d’abric completa (camiseta interior, pantalons tèrmics, buf, braga, capell, polar, guants d’abric…). A més es lliurarà un EPI complet (guants, calçat adequat i còmode, ulleres, etc) cada sis mesos o cada vegada que sigui necessari, sense que es posin pegues per preu ni temps. La neteja de la roba de treball, atès que és necessària una higiene exhaustiva, serà tasca de l’empresa i es suggereix que es faci recollida de roba de manera setmanal.
2. Els vestuaris han d’adequar-se a la grandària d’una plantilla en constant creixement: espais ventilats, àrees per canviar-se, lavabos i dutxes suficients…
3. Estat i grandària de les instal·lacions sobre la base del compliment de la legislació de prevenció de riscos laborals, per no tenir material en el passadís obstaculitzant sortides d’emergència, pas de material…
4. Accessibilitat del personal a la informació de PRL. Exigència de realitzar un Pla de Preveción adequat.

Contractacions

1. No es permetrà la incorporació de personal a través de ETT, per motius humanitaris i productius.
2. Mesures d’igualtat en l’accés a l’ocupació: establiment de criteris de selecció objectius i coherents amb el treball a desenvolupar, eliminació de tot criteri de selecció no relacionat amb el treball a desenvolupar, establiment de desempat en funció del gènere infra-representat en la categoria que es tracti. Criteris de selecció que no discriminin per raó de raça, gènere, ideologia…

Formació

1. Formació exhaustiva i constant en Prevenció de Riscos Laborals.
2. Formació en matèries relacionades amb el treball a desenvolupar a l’empresa: maneig de carretones o toros mecànics, maneig de maquinària complexa, etc.
3. La formació específica del lloc de treball es realitzarà durant el primer mes de permanència a l’empresa, al càrrec d’un company, sense substituir la seva feina.
4. Facilitar a la plantilla la formació complementària al lloc de treball o personal, mitjançant cursos patrocinats o regulació horària compatible.

Per tractar tots els assumptes d’aquesta extensa carta, els emplacem perquè en temps màxim de deu dies a partir de la data de recepció del document, ens convoquin a una reunió, bé en les instal·lacions de l’empresa, bé en les del sindicat, amb una antelació d’almenys una setmana, perquè tinguem temps ambdues parts de reflexionar sobre els punts a tractar.

Sense més que afegir, els recordem les adreces de contacte:
Mail: sov@manresa.cnt-ait.es , secciobodedebo@manresa.cnt-ait.es
Tfn. delegat de la Secció: 628433945 (David)
Atentament, la Secció Sindical de CNT Manresa en Bo De Debò SL

CNT de Manresa

CNT de Manresa - Catalunya central (que inclou comarques de l'Anoia, del Bages, del Berguedà, el Solsonès i el Moianès)

Deixa un comentari

Figueres