Aportacions de la comissió paritària del conveni de l’Ajuntament d’Artés

1. Introducció i aclariments previs

2. Aclariments sobre aplicació del conveni

3. Propostes per a la negociació d’un nou conveni

1. Introducció i aclariments previs

Des de CNT fem arribar aquest document a la reunió Paritària del Conveni per a participar, almenys per escrit, en el seu desenvolupament. No obstant això, sol·licitem que se’ns permeti la presència a la reunió, a través del delegat de Secció, per a poder aclarir dubtes quan sorgeixin, referents al nostre document. Abans de res, demanem una mica d’informació sobre aquesta reunió: motivació (si és una reunió ordinària trimestral o extraordinària per al començament de la negociació del conveni), assistents que hi hauran (sindicats, assessories, representació de la corporació…), així com data i hora de celebració. Volem comentar que algunes dels dubtes que reflectim en aquest document sobre l’aplicació del conveni els hem fet arribar, tal com el comentem amb personal de RH del Consistori, a la Inspecció de Treball, i estem a l’espera de notícies. Malgrat això, entenem que és de manera directa, entre les persones afectades, com s’han de resoldre els problemes. També volem fer arribar la impressió que tant el Conveni Col·lectiu com la Relació de Llocs de treball han d’anar de la mà, per dues qüestions. La primera, el fet de conèixer la composició final de la plantilla de l’Ajuntament permetrà ajustar millor els salaris i condicions laborals. La segona, és que seran les mateixes persones les que negociïn l’assumpte, per tant, en menys reunions es poden aconseguir més acords. El caràcter obert i horitzontal del nostre sindicat ens imposa una màxima: que qualsevol negociació sobre el Conveni -que afecta tota la plantilla- sigui totalment transparent. És per això que posarem a disposició els documents que aportem a la Comissió Paritària.  Sol·licitem també a aquesta Comissió que obri el procés de negociació a tota la plantilla i que les reunions i el seu contingut siguin públiques. Sol·licitem, a més, que el seu contingut sigui ratificat o no en assemblea de treballadors. Finalment, en aquest apartat introductori, comuniquem que des del SOV de Manresa-Catalunya Central farem pública una campanya de propaganda centrada en la necessitat que els municipis es converteixin en murs de contenció de la “crisi” que ve, en la qual animarem a aconseguir importants millores en l’ambit social i laboral, que serveixin com a referència a altres municipis, així com animarem a l’organització popular i assembleària, per sobre de qualsevol tipus de govern.

2. Aclariments sobre aplicació del conveni

A continuació, assenyalarem fil per randa els dubtes que ens sorgeixen sobre l’aplicació del Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament d’Artés. Però abans, demanem que se’ns aclareixi quantes persones estan fora de la Plantilla de la Corporació per a aquest any 2020, quines categories i llocs de treball exerceixen.

Ja en matèria de Conveni:

Article 1.2. Exclusió del personal temporal del Conveni: en la primera i única reunió mantinguda amb el Consistori i amb la representació de la plantilla, aclarim que aquesta clàusula no s’aplica. No obstant això, ens agradaria aclarir-ho, per deixar-ne constància i no haver d’impugnar articles il·legals del text.

Article 4. Comissió Paritària de seguiment: ens agradaria saber quantes reunions s’han tingut des de fa un any, així com el seu resultat. En endavant, apel·lant al punt 5 del present article, desitgem que s’acordi la conformació d’una acta publica d’aquestes reunions.

Article 7.2. Sobre el pressupost i la plantilla anual: voldríem saber què es va plantejar per part de la representació sindical abans de ser passada a la seva aprovació en Ple, perquè entenem que part de la plantilla actual, que no figura en la llista “oficial” perquè entenem que està coberta amb subvencions, és necessària per al bon funcionament dels serveis públics. Article 10. Jornada de treball: sobre aquest punt, volem preguntar en quin moment s’abordarà la necessària reducció de la jornada, ja plantejada en aquest mateix Conveni, avalada per l’augment de “productivitat” dels últims anys. També volem preguntar sobre el sentit de la frase “amb caràcter general, la jornada laboral serà de dilluns a divendres”, atès que part de la plantilla desenvolupa les seves funcions fora d’aquesta generalitat i té que ser compensada d’alguna manera, per exemple, amb un complement específic reflectit en l’article 24 del present Conveni. En aquest sentit, entenem que correspon el pagament d’un plus per treball en Diumenges i així li ho hem indicat a la Inspecció de Treball perquè emeti informe sobre aquest tema.

Article 13.3.b. Hores extra de Diumenges i festius: recollint l’argumentació del punt anterior, observem que la compensació de les hores extra realitzades en Diumenges és major que la resta de dies, per tant, entenem que també el treball dins de la jornada ordinària que es realitza en Diumenges ha de ser compensat. Què en pensa la Comissió?

Article 15. Dies d’assumptes personals: es va reduir el nombre de dies, dels 9 que reflecteix el conveni als 7 que actualment s’apliquen, per les retallades estatals. Formem part d’una Corporació que, a més d’estar comandada per partits polítics independentistes que han fet bandera de la desobediència civil pacífica com a eina contra el Poder Central, té un conveni propi i pot aplicar les condicions laborals que desitgi per a la seva plantilla. Preguntem, per tant, quan es recuperaran els dos dies addicionals de permís retribuït?

Article 20. Règim retributiu: preguntem quines són les taules salarials de referència, perquè a nosaltres ens surt la correspondència amb la Funció Pública de la Generalitat, però en la reunió que vam mantenir el mes de març, no estaven segurs de quina taula s’estava aplicant. De nou, tenint en compte l’Autonomia per a establir condicions laborals i el rebuig a les normes de l’Estat, entenem que les condicions de treball a aplicar serien les del VI Conveni del Personal Laboral de la Generalitat.

Article 21. Pagues extraordinàries: sobre la meritació de les pagues extra, el còmput semestral de cada paga es realitza des del dia en què s’abona en nòmina (23 de juny en paga d’estiu), o des del primer dia del setè mes (1 de Juliol)? Tenim un dubte respecte a la paga d’un treballador, per la qual cosa sol·licitem que resolguin aquest dubte.

Article 24. Complement específic: aquest assumpte també està en mans d’Inspecció de Treball, però preferim comentar-ho amb la Comissió Paritària per a entendre’ns. S’estableix un plus per a compensar diverses situacions: perillositat, penúria, festivitat…però, segons allò que es va parlar en l’anterior reunió, no hi ha reconegut cap d’ells. El personal que fa treballs de neteja, poda en altura, treball amb maquinària perillosa, treball amb productes químics, tòxics o biològics…més fins i tot tenint en compte la situació del COVID19, està cobrant algun tipus de plus? Es considerarà aquesta proposta?

Article 35. Formació: el pla de formació és escàs, sobretot pel personal que estem vinculats a la Corporació a través dels Plans d’Ocupació. Sol·licitem que en aplicació d’aquests mateixos plans i de l’oferta formativa de l’Ajuntament, s’augmenti la formació del personal de Plans d’Ocupació i temporals, amb l’objectiu d’augmentar de veritat l’ocupabilitat d’aquestes persones, objectiu per al qual es van dissenyar els plans d’ocupació. El simple fet de treballar per a la Corporació no augmenta les possibilitats d’acompliment de tasques a posteriori. Proposem alguns exemples: obtenció de permisos de conduir, acreditació d’idiomes (català, anglès, francès…)…

Article 39. Salut laboral: entenent que la Corporació ha de promoure la higiene i la salut, i la Plantilla col·laborar amb aquesta per a generar espais de treball saludables, entenem que no s’està fent tot el possible per a aconseguir aquest ambient laboral sa. La formació que s’ofereix és bàsica i els avisos i informacions de nous mètodes de treball o productes es fan de manera mecànica. Entenem que aquest aspecte es pot millorar molt, projectant anualment un Pla de Prevenció que no sols depengui del servei extern, sinó que sigui una pràctica integral de la plantilla. Per això, sol·licitem que se’ns permeti l’accés a les reunions del Comitè de Salut Laboral (article 41), per a poder aportar una visió més àmplia de l’assumpte. Proposem, a més, establir un Pla de renovació i restauració del material de treball (tal com s’està fent amb part del material de la Zona Esportiva), canvi de productes tòxics i perillosos per uns altres menys nocius, etc. De la mateixa manera, informem que s’ha donat trasllat a la Inspecció de Treball de la situació generada amb el protocol de lliurament i ús de les màscares per a frenar l’avanç del COVID19. Com ja plantegem al departament de RH, les màscares han de seguir unes instruccions concretes d’ús i estar homologades per la normativa d’aplicació. Quan es fa el lliurament d’aquest material al personal no s’està donant la fitxa tècnica del producte, per la qual cosa no sabem si aquest material compleix amb les especificacions requerides. Tampoc tenim clar el protocol de temps màxim d’ús, ja que entenem que guardar les màscares en sobres de paper quan no s’usen no és un acte estandarditzat ni controlat.

Finalment, alertem a la Corporació, tal com ja hem fet en Inspecció de Treball, que estem fent ús de materials per al treball en altura que no estan homologats o que estan deteriorats, suposant el seu ús un perill per a la salut de la plantilla.

Article 45. Roba de treball: estem tenint problemes quant al lliurament d’aquest material per part del Consistori. El Conveni té una redacció flexible sobre aquest assumpte, per tant, volem que s’aclareixi quin és el criteri de l’Ajuntament per al lliurament de la roba de treball, per a establir una posició sobre aquest tema.

Article 47. Assemblees: ens preguntem quantes assemblees s’han celebrat, quan han tingut lloc i si la representació de la plantilla convocarà alguna per a parlar sobre el tema del conveni i la Relació de Lloc de treball. En cas negatiu la convocarem des del nostre sindicat amb la informació que tinguem.

3. Propostes per a la negociació d’un nou conveni

a) Simultaniejar la negociació del Conveni Col·lectiu amb la Relació de Llocs de treball.

Tal com hem comentat més amunt, entenem fonamental, perquè totes dues negociacions puguin dur-se a terme de manera satisfactòria per a la plantilla i per a la població local, la negociació conjunta d’aquestes. Solucionar la partida pressupostària més gran del Consistori mitjançant la negociació del Conveni ajudarà molt a fixar un pressupost anual viable i bo per al poble. A més, entenem que és fonamental la publicitat de l’obertura d’aquestes negociacions, perquè tant la població com la plantilla siguem conscients de la situació econòmica del municipi. Per tant, instem a fer públic el calendari de reunions, obrir la negociació a propostes noves i compartir amb la població i la plantilla les conclusions de les reunions, així com passar a referèndum de la plantilla el seu resultat.

b) Proposta de Taula de Negociació del Nou Conveni

Els sindicats organitzats en la CNT, com ho és el SOV de Manresa-Catalunya Central, tenim aprovada una taula reivindicativa per a la negociació col·lectiva. Adjuntem a aquest document un text en el qual es recullen alguns dels punts, adaptats a la situació local, com una de les propostes de base per a treballar el nou text del conveni.

c) Borsa d’ocupació municipal amb garanties

Una proposta més. Les baixes llargues que s’han produït en els últims mesos en la plantilla de l’Ajuntament han hagut de ser cobertes algunes vegades de manera ràpida i sense valorar molt les conseqüències. Si bé és cert que les contractacions sense passar per cap mena de procés són legals (sempre que s’ajustin a allò que s’estipula a les lleis), també és veritat que generen situacions controvertides. Una altra cosa certa és que la falta de cobertura de les vacants temporals implica un augment de les tasques per a la plantilla habitual i un desordre en els torns de treball, descansos i festius.

Per tant, per a resoldre aquestes problemàtiques que es van generant, instem a la creació d’una borsa de treball, sigui per a tasques diverses, o per a cada una de les ocupacions del Consistori. Aquesta Borsa estaria ben regulada des del principi, amb uns criteris clars d’entrada i amb una garantia de cobertura de vacants mínima. Podria servir de la mateixa forma per a cobrir vacants del municipi en empreses privades de la zona, on seria l’Ajuntament, organitzacions sindicals i assemblea de treballadors qui controlessin que les condicions de treball en aquestes empreses s’ajusten a la legalitat. És possible que al principi costi generar aquest tipus de bossa, però si aconseguim que es faci realitat, podem acostar-nos molt a la màxima de la nostra campanya: “Els municipis lliures són murs de contenció de la crisi”. Això és tot de moment. Ho deixem per a la seva valoració per la Comissió Paritària.

Atentament,

La Secció Sindical a l ́Ajuntament d ́Artés, SOV Manresa-Cat Central

SOV CNT Manresa

Sindicat d'Oficis Varis de Manresa - Catalunya central (que inclou comarques de l'Anoia, del Bages, del Berguedà, el Solsonès i el Moianès)

Deixa un comentari

Figueres