Nova Secció Sindical de Tecnográficas y Maquinaria S.A.

La CNT comunica la creació d’una nova secció sindical en aquesta empresa amb una nau a Castellbell i el Vilar. L’empresa és del sector de les Arts Gràfiques, i té un llarg historial de males pràctiques pel que fa al seu tracte a la plantilla. A continuació deixem les reivindicacions, on es pot veure el la llista d’incompliments i mancances que només pot ser imputable a una mala gestió de l’empresari, així com a la mala fe, ja que veureu qüestions elementals de neteja, salubritat i higiène, així com qüestions de seguretat bàsiques.

PRIMERA.- Sol·licitem el descompte de la quota sindical de 15€ mensuals per nòmina dels treballadors d’aquesta empresa afiliats a la CNT, [Aquí estava la llista d’afiliats, que no difondrem al web] de conformitat amb allò establert a l’article 11.2 de la Llei Orgànica 11/1985.

SEGONA.- Respecte del Sr. M. F., atès que està sent retribuït per les funcions d’oficial de segona però està realitzant les funcions d’oficial de primera d’encunyadora demanem, que sigui aquesta última la seva retribució. I, com que es dóna el cas que se sobrepassa els llindars establerts en l’article 39 de l’Estatut dels Treballadors consolidi el seu grup professional com el d’oficial de primera, sense perjudici de la interposició d’una demanda en matèria de classificació professional amb acumulació de quantitat, en reclamació de les diferències salarials
corresponentss, tot això de conformitat amb allò establert a l’article 137 de la Llei 36/2011, de 10 d’0ctubre, reguladora de la jurisdicció social.

TERCERA.- Així mateix atès que no és possible una renúncia sobre l’aplicació dels plusos establerts en conveni col·lectiu, el Sr. R. ha de començar a cobrar els plusos de transport i assistència, sense perjudici de l’eventual reclamació de quantitat respecte dels deixats de percebre en l’últim any.

QUARTA.- Demanem que se’ns habiliti un correu electrònic d’empresa per tal d’establir un canal directe de comunicació i que s’estableixi un registre d’entrada per a tota aquella documentació en paper que vulguem aportar a la mateixa, atesa la dificultat que implica no tenir un registre d’entrada de documents.

QUINTA.- Tot treball depenent de maquinària que la seva producció depengui de dos o més persones ha de ser considerat treball en cadena i s’han d’aplicar els descansos pertinents establerts per la llei.

SISENA.- La velocitat de les màquines ha estat augmentada per a la seva producció amb el conseqüent desgast cap als operaris i el perill que això significa alhora d’evitar els accidents. Volem que es redueixi la velocitat de les màquines a un ritme que no posi en perill la integritat física dels treballadors.

SETENA.- Recordar que anar al bany a fer les necessitats bàsiques com a éssers humans és un dret vital per a la nostra integritat física, a més a més hem de disposar d’un vàter en els termes de la lletra A punt 6è de l’article 2 de l’Annex V del Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen las disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treballs.

VUITENA.- Portar dos màquines a la vegada comporta benefici a l’empresa a costa de la nostra salut. No es pot estar atent a dues màquines alhora i això atempta contra la prevenció dels riscos laborals.

NOVENA.- Demanem que se’ns habiliti un espai adequat dins de la fàbrica per a fer-lo servir de menjador, ampli, net, ventilat, il·luminat i moblat per al seu ús.

DESENA.- Volem un vestuari ampli, net, ventilat, il·luminat i moblat per al seu ús. Necessitem dutxes dins del vestuari d’acord amb allò establert a la lletra A de l’Annex V, punts 1 a 5 de l’article 2 del Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril.

ONZENA.- Denunciem la falta de neteja en espais que atempten contra la salubritat dels treballadors, tant al bany com als vestuaris. Demanem la contractació de personal de neteja per aquests efectes i amb una periodicitat diària.

DOTZENA.- Denunciem també la falta de manteniment de la font d’aigua que hi ha a la fàbrica. Volem una font amb condicions amb el manteniment dels filtres corresponents, una font d’aigua potable en condicions de conformitat amb allò establert a l’article 1 de la lletra A de l’Annex V del Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen las disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treballs.

TRETZENA.- Demanem que hi hagi màquina de begudes i cafè a les nostres instal·lacions tal i com ja teníem abans de ser retirades.

CATORZENA.- Recordem que a principis d’any hem de tenir el calendari laboral penjat a la cartellera amb tots els dies de treball i festius marcats tal i com preceptua l’article 34.6 de l’Estatut dels Treballadors, i la modificació del calendari només es podrà realitzar en els termes que diu la l’Estatut dels Treballadors i el Conveni Col·lectiu.

QUINZENA.- Aprofitar al màxim els palès formant el màxim de files, ens comporta aixecar el pes constantment per sobre dels nostres hombros sense ajuda de cap màquina i va en contra de la nostra integritat física i contra la prevenció de riscos laborals.

SETZENA.- El control de qualitat dels productes elaborats a l’empresa l’ha de realitzar una persona contractada per a tals efectes.

DISSETENA.- S’han de respectar els criteris ambientals establerts legalment en temperatura màxima i mínima de treball permès en fàbrica, de conformitat amb allò establert als punts 1, 2, i 3 de l’Annex III del Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen las disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treballs.

DIVUITENA.- Recordar a l’empresari que és d’ obligació entregar el volant d’assistència en cas d’accident laboral per poder anar a la mútua si el treballador li reclama. En tot cas, ha de ser el metge de la citada a qui li correspongui fer el diagnòstic.

DINOVENA.- Informem que és un greuge comparatiu entre treballadors i pot ser considerar com a represàlia el fet que els treballadors de baixa hagin de desplaçar-se a l’empresa a final de mes per cobrar la mensualitat en forma de xec quan la manera habitual de cobrar és d’ingrés bancari.

VINTENA.- Exigim que es retirin de l’entrada de la fàbrica i de la sortida d’emergència els productes inflamables i perillosos tal com gasoil, gasolina i alcohol. A la vegada recordem que els diferents productes han d’estar emmagatzemats en dipòsits homologats degudament etiquetats. Considerem que és un atemptat directe a la integritat física dels treballadors i un atac directe a la prevenció de riscos laborals i vulnera el Reial Decret 379/2001, de 6 d’abril, pel que s’aprova el Reglament d’emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ- 3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7.

CNT de Manresa

CNT de Manresa - Catalunya central (que inclou comarques de l'Anoia, del Bages, del Berguedà, el Solsonès i el Moianès)

Figueres